Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)

Phylum: Tunicata
Clase: Ascidiacea
Orden: Stolidobranchia
Familia: Pyuridae
Nombre Común: